1. Algemeen

Projinit IT Consulting is de commerciële benaming van Projinit BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.657.802 en met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Ravenstraat 10 (hierna ‘Projinit IT Consulting’). 

Projinit IT Consulting  hecht grote waarde aan uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de nationale en internationele wetten en normen. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij uw gegevens zullen beschermen. 

Het bezoeken van onze website of het gebruik maken van onze diensten, in welke vorm dan ook impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Projinit IT Consulting verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • BTW-nummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn om onze administratie bij te houden, betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten, betaling uit te voeren aan medewerkers of leveranciers en onze boekhoudkundige verplichtingen na te komen.
 • Functie of dienst binnen het bedrijf: om te weten wie we moeten aanspreken afhankelijk van de situatie.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@projinit.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Waarom we gegevens nodig hebben

Projinit IT Consulting verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende redenen.

Projinit IT Consulting moet vooreerst haar wettelijke verplichtingen kunnen naleven. Dit betekent dat Projinit IT Consulting haar boekhoudingkundige verwerking correct en conform de wet- en regelgeving moet kunnen uitvoeren, alsook de op haar van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin moet kunnen naleven. Ook moet Projinit IT Consulting correct kunnen reageren als u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent en is Projinit IT Consulting verplicht om vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden bij bijvoorbeeld klachten of audits. 

Projinit IT Consulting heeft verder een contractuele relatie met u en moet haar contractuele verplichtingen correct kunnen naleven. Wij verwerken persoonsgegevens dus voor de uitvoering van de overeenkomst die afgesloten werd tussen u en Projinit IT Consulting. Projinit IT Consulting kan aldus gebruik maken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 • De opmaak van offertes.
 • De communicatiepartner van Projinit IT Consulting analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Naast de reeds opgesomde doeleinden heeft Projinit IT Consulting als commerciële onderneming nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij waakt Projinit IT Consulting erover dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de belangen van Projinit IT Consulting en de eventuele impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord.  We verwerken uw persoonlijke gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen (legitieme belangen) mits het verwerken ervan niet in strijd is met uw rechten. Zo worden persoonsgegevens in verschillende situaties verwerkt om bijvoorbeeld:

 • U, Projinit IT Consulting of anderen tegen bedreigingen te beschermen (zoals beveiligingsproblemen of fraude)
 • De onderneming Projinit IT Consulting te besturen, beheren en controleren
 • De onderneming Projinit IT Consulting te ondersteunen in het vaststellen, uitoefenen, verdedigen en vrijwaren van haar rechten bij bijvoorbeeld geschillen
 • De onderneming te verbeteren op vlak van processen, kwaliteitsbeheer, klantenservice,…
 • Klantenrelaties beter te begrijpen en te verbeteren
 • Het aanwervingsproces te ondersteunen, medewerkers te evalueren, e.d.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

Projinit IT Consulting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden wij rekening mee de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waarvoor we ze verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken. 

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. met betrekking tot facturatie of boekhouding) of voor het behandelen van klachten, vragen en voor het beschermen van onze wettelijke rechten in het geval van een claim.

Daarom bedraagt onze bewaartermijn 10 jaar.

6. Delen met anderen

Projinit IT Consulting verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Projinit IT Consulting wisselt ook geen gegevens uit aan derden, tenzij  dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

7. In kaart brengen websitebezoek

Projinit IT Consulting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Projinit IT Consulting gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Uw rechten

Als u vragen heeft of wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan u altijd contact met ons opnemen. 

Vergeet ook niet dat u de volgende rechten hebt: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@projinit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Projinit IT Consulting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging

Projinit IT Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor neemt Projinit IT Consulting redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen en bewaart Projinit IT Consulting alle persoonsgegevens, de welke zij heeft verzameld, in een veilige omgeving. 

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Projinit IT Consulting, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Projinit IT Consulting in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring kan  aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Contactpersoon

Als u vragen heeft in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren op het volgende e-mailadres: info@projinit.com

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be